Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je uvedené inak, poskytujeme zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Ak kupujúci zistí po prevzatí tovaru, že tovar má vady, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu.

ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA :

- vady vzniknuté bežným používaním

- nesprávnym použitím výrobku

- nesprávnym skladovaním

POSTUP PRI REKLAMÁCII

- Informujte nás o reklamácií e-mailom wintex@wintex.sk

- Tovar pošlite riadne vyčistený, ako doporučený balík ( nie na dobierku ) na našu adresu

WINTEX s.r.o.Budovateľská 1290093 01 Vranov n.T

- Uveďte dôvod reklamácie  a Vašu adresu a tel. číslo

- Priložte doklad o kúpe reklamovaného tovaru (kópiu faktúry, dokladu o zaplatení )

- Formulár na stiahnutie: https://www.wintex.sk/content/1-na-stiahnutie

Upozornenie - reklamačné podmienky:

Životnosť a záručná doba výrobku sú rozdielne pojmy. Zákonom danú záručnú dobu si nemožno zamieňať so životnosťou výrobku, t. j. dobou, po ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže tovar vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.

Spotrebiteľ je povinný reklamovať daný produkt hneď ako sa vyskytne výrobná chyba výrobku - Spotrebiteľ nemá ďalej používať tovar, u ktorého zistil chybu - chybu musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu, § 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

Plne v súlade so zákonom.

Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu. Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 3 pracovných dní od podania reklamácie a vyrozumie o tom kupujúceho zaslaním e-mailu, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

V prípade, že reklamácia bude uznaná ako oprávnená, zaistí predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30-tich dní odo dňa uplatnenia reklamácie výmenu tovaru, prípadne vrátenie peňazí. 

Košík

Späť do obchodu

Košík je prázdny

 

Tu môžete vyskúšať niektoré obľúbené slová:

Účet

Účet

Nemáte účet?
Registrovať sa